Copyright og rettigheter for www.gif1.wizweb.no


© WizWeb Morten Lensberg 2004


Materialet på dette nettstedet og i databaser er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm. Uten særskilt avtale med WizWeb Morten Lensberg er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Alle rettigheter tilhører WizWeb.

Kopinors Opphavsrettnotiser